Payday loans

Pomiędzy członami umowy pożyczki oraz umowy kredytu występują pewne różnice. Pierwszą zasadniczą jest rodzaj umowy. Umowa pożyczki co do zasady może być zawarta w postaci dowolnej. Co prawda zgodnie z art. 720 ust. 2 Kodeksu cywilnego w razie umów o wartości przekraczającej 500 zł powinna być określona pismem, co jednak wcale nie oznacza, że niedotrzymanie tego wymogu będzie świadczyło nieważność umowy.

Z kolei w przypadku umowy kredytu, zgodnie z art. 69 ust. 2 Prawa bankowego powinna być ona sporządzona na piśmie i ująć m.in. strony umowy; cel dla którego udostępniono kredytu; zasady i termin spłaty; wielkość oprocentowania; wysokość prowizji.