Payday loans

ecasa.pl

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym w lipcu spadł o 5,5 pkt. do poziomu minus 5,6 pkt. wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. W ciągu roku wskaźnik spadł o 12,9 pkt., a oczekiwania przedsiębiorców na kolejne miesiące są pesymistyczne.

lipcu koniunktura w przemyśle przetwórczym uległa dalszemu pogorszeniu. Mimo oczekiwań poprawy poziom produkcji zmniejszył się. Maleją także zamówienia, zarówno krajowe jak i eksportowe. Nastroje przedsiębiorstw znowu pogarszają się. Oczekiwania przedsiębiorstw na najbliższe miesiące są pesymistyczne” napisano w komentarzu.

Z badań IRG wynika, że w lipcu odnotowano spadek produkcji i portfela zamówień zarówno krajowych, jak i eksportowych, maleje zatrudnienie, pogarsza się kondycja finansowa przedsiębiorstw. Natomiast opinie na temat zmian poziomu cen są odmienne. Firmy prywatne informują o ich spadku, publiczne o wzroście.

Pogorszenie koniunktury bardziej odczuły firmy z sektora prywatnego. One też z większym pesymizmem patrzą w przyszłość. W ciągu ostatnich 3 miesięcy aż o 20 procent zwiększył się odsetek przedsiębiorstw odczuwających spadek popytu krajowego. O ponad 10 procent zaś odsetek przedsiębiorstw odczuwających spadek popytu zagranicznego i problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Kolejność barier od wielu lat nie zmienia się. Na pierwszych miejscach wymieniane są bariery: popytowa, podatkowa i prawna. Pogorszenie koniunktury najbardziej dotknęło przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające od 51 do 250 pracowników” napisano.

map/ asa/


Finansowanie